Năm học 2018-2019 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 14 Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp ngành, trong đó có 06 Sáng kiến được xếp loại A và 08 ...